meer info: info@edille.com
of direct reserveren
benicassim, spanje

ga naar weersverwachting Benicassim
 
header image

algemene huurvoorwaarden

 


De algemene voorwaarden gelden voor alle woningen die op de website www.edille.com ter beschikking worden gesteld voor rekening van de verhuurder. Van de huurvoorwaarden kan er alleen worden afgeweken indien de verhuurder er vooraf en schriftelijk mee ingestemd heeft. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. 
Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden.
Definities:

  1. Huurder: de hoofdhuurder, en zijn gezelschap, die een vakantiehuis huurt.
  2. Verhuurder: de eigenaar (of zijn mandataris) van het gehuurde vakantiehuis.

1. Algemeen

Het aanbod van de verhuurder is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na aanvaarding te geschieden.
De huurder zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de andere huurder(s) verstrekken aan de verhuurder.
Degene (hoofdhuurder) die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil of overlast door in- of omwonenden. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de woning ten gevolge van vertraging.


2. Reserveren en prijs


Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.
Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met deze huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de gehuurde woning.
De prijzen op het huurcontract zijn vermeld in euro's en zijn per woning per week of andere periode. BTW is niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nimmer inbegrepen.
Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak zijn, indien van toepassing, op het huurcontract vermeld.


3. Betaling van de huur en sleutels


Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling dient u binnen zeven werkdagen na ontvangst van de boekings bevestiging op onze rekening te hebben overgemaakt. De reserveringskosten zijn € 25,- per boeking.
Als de aanvang van de huurperiode meer dan 8 weken ná de boekingsdatum is, is het mogelijk in twee termijnen te betalen:

Eerste termijn: 25% van het huurbedrag, plus de reserveringskosten.

Tweede termijn: 75% van het huurbedrag en de waarborgsom, dient u uiterlijk 8 weken voor de start van de huurperiode te voldoen.

De sleutels (te weten: 2 paar huissleutels en sleutels parkeergelegenheid) van de woning worden door verhuurder in bruikleen aan huurder ter beschikking gesteld.
De sleutels blijft eigendom van verhuurder. Bij het verloren gaan van de sleutel worden de kosten van vervanging van de betreffende sloten aan huurder in rekening gebracht.

4. Annulering door de huurder


Annulering moet zo spoedig mogelijk schriftelijk aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt de volgende annuleringskosten in rekening:

  1. annulering meer dan 90 dagen voor aanvang van de huurperiode: 25 €. De aanbetaling wordt dan teruggestort minus 25€
  2. annulering tussen de 90e en de 60e dag voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huur en de 25€ reserveringskosten.
  3. annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur en de 25€ reserveringskosten.
  4. annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huur en de 25€ reserveringskosten.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaatsvinden.

Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Ik adviseer u dan ook dringend naast een reisverzekering, een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door de verhuurder


De verhuurder heeft het recht de verhuur op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder. Indien de verhuurder door de wijziging geld bespaart, heeft de huurder voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
De verhuurder mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de huurder onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de huurder de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder de huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en restitutie van de aanbetalingen plaatsvinden.

 

6. Verplichtingen van de huurder


De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huur en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder en goed huisvader.
De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een huur daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de verhuurder van (voortzetting van) de huur worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de huurder niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan verleend.

 

7. Informatievoorziening


Alle losbladige informatie, van internet of elders, betreffende de woning, de indeling, het meubilair of andere voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hieromtrent zoveel mogelijk informeren, doch kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

8. Aankomst en vertrek


De aankomst in de woning vindt normaliter plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur tenzij anders is overeengekomen.
Op de dag van vertrek moet de woning uiterlijk om 11.00 uur zijn ontruimd tenzij anders is overeengekomen.

9. Maximum aantal bewoners


In de woning mogen niet meer dan 4 personen per vakantiehuis verblijven, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder.
Indien er buiten medeweten van verhuurder extra personen in de woning verblijven ontstaat er een onmiddellijke vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborgsom.

 

10. Gas, water en electra


Gebruik water is inbegrepen bij de huursom. Gebruik electra is inbegrepen bij de huursom tot 400 kWh per maand. Overmatig gebruik boven 400 kWh per maand wordt in rekening gebracht. Gebruik gas is inbegrepen bij de huursom tot 1 gasfles wissel per maand. Overmatig gebruik van meer dan 1 gasfles wissel per maand worden het aantal gasflessen daarboven in rekening gebracht.

11. Huisdieren


Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij tevoren toestemming van de verhuurder is verkregen. Bij toestemming betaald de huurder €35,= per huurperiode per huisdier. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de woning, terrassen en tuin niet worden bevuild, er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt en de uitwerpselen worden opgeruimd. De huurder zorgt ervoor dat bij vertrek eventuele hondenharen bezemschoon opgeruimd zijn.

12. Waarborg


Bij betaling van het restant van de huur dient de huurder tevens de borg te betalen. Het bedrag van deze waarborg staat op het huurcontract vermeld.
De waarborg wordt uiterlijk 3 weken na het verlaten van de woning teruggestort op uw bankrekeningnummer, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of overmatig gebruik gas en electra (zie punt 10).

13. Schoonmaak


Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. De huurder dient dit binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.
Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten. Verwacht wordt dat u het huis opgeruimd achterlaat; huis aanvegen, afwas doen, vuilnis afvoeren, etc.
Niettemin behoudt de verhuurder zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien de woning niet netjes is achtergelaten.

 

 

Huurvoorwaarden versie: 2 maart 2024